Kooli astujale noolInfo noolInfo 10. kl. soovijale

Trükitav versioon

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Osa aineid õpetatakse perioodõppe vormis 90-minutiliste tun­didena, osa aineid läbi õppeaasta 45-minutiliste tun­didena.

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED

Tartu Waldorfgümnaasiumis õpetatakse B2 sihttasemel inglise keelt ning B1 sihttasemel vene keelt. Grupi täituvusel on võimalus õppida ka saksa keelt.

KOOLI ERIPÄRA

Tartu Waldorfgümnaasium on 12-klassiline üldhari­duslik erakool, mille pidajaks on lapsevanemate poolt loodud MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. Kooli aastane õppe­maks 2018/2019 õppeaastal on 940.92 eurot.

Waldorfpedagoogikast lähtuv õppekava toetab noore inimese mitmekülgset arengut. Õppekava sisaldab võrdväärselt nii intellektile suunatud üldaineid kui kunstilisi-praktilisi aineid (maalimine, joonistamine, savi- ja vasetöö, draamaõpetus, kõnekujundus, muusika, esmaabi jt).

Praktikad ja koostöö teiste asutustega

Igal gümnaasiu­miaastal viibivad õpilased ühenädalasel praktikal: met­sanduspraktika (10. kl), maamõõtmispraktika (11. kl) ja sotsiaalpraktika (12. kl). Tartu Waldorfgümnaasium teeb koostööd Palupõhja Looduskooli, Tartu Maarja Kooli, Karjääri- ja nõustamiskeskuse, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse jt asutustega, et pakkuda õpilastele praktikaid ning õppepäevi väljaspool kooli.

Huviharidus

Tartu Waldorfgümnaasiumi juures tegut­seb huvikool. Gümnaasiumiõpilastel on võimalus osa­leda Tartu Waldorf Teatris, segakooris, tehnikaringis ning õppida klaverit.

Koolipere ja traditsioonid

Tartu hariduspildis on tege­mist pigem väikese kooliga, kus hinnatakse kõrgelt koostööd, üksteise märkamist-kuulamist ja sallivust. Neid väärtuseid toetavad mitmed kooli traditsioonid: erinevate pühade tähistamised ja korraldamised, ülekooliline jõululaat, kontserdid jm.