Kool noolTutvustus noolLugemist noolUuring „Waldorfkoolide hetkeseisust ja arenguvõimalustest“

Trükitav versioon

NB Kui alljärgnevad viidad Teile ei avane, siis proovige neid, mis asuvad siin.
Igal juhul on uuringu vaatamiseks vaja tarkvara, mis suudaks avada pdf vormingus faile.

Uuringu tervikuna võib alla laadida siit.

 

1. Uuringu taust

2. Metoodika

3. Waldorfliikumise kujunemine ja areng

3.1 Mõned waldorfharidusega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid

3.2 Waldorfkoolide vilistlased

4. Ülevaade Eesti Waldorfkoolide hetkeseisust

4.1 Õpilaste arv

4.2 Õpetajad

4.3 Lapsevanemad

4.4 Waldorfkoolide koostöö

4.5 Waldorfpedagoogiline koolitus Eestis

4.6 Peamised kooli mõjutavad teemad

5. Waldorfkoolide tegevuse põhialused

6. Õppekava

6.1 Õppekava waldorfkoolis

6.2 Waldorfkooli õppekava Eestis ja välismaal

6.3 Hariduslike erivajadustega lastega töö korraldus

7. Hindamine

8. Koolide ülesehitus ja juhtimine

8.1 Kooli juhtorganid

8.2 Majanduskolleegium ehk seltsi juhatus

8.3 Õpetajate kolleegium

8.4 Majandus- ja õpetajate kolleegiumi koostöö

8.5 Lapsevanemate kaasamine

9. Koolide finantseerimine ja majandamine

10. Kommunikatsioon

11. Kokkuvõte ja ettepanekud

Lisa 1. Steiner-waldorfharidus Euroopas. Põhimõtete ja püüdluste avaldus

Lisa 2. Põhja-Ameerika Waldorfkoolide Assotsiatsiooni ühised printsiibid

Lisa 3. Waldorf-nime päritolust

Lisa 4. Ülevaade waldorfkoolide liikumise arengust aastail 1960–2007

Lisa 5. Lühike ülevaade Eesti waldorfkoolide ajaloost

Lisa 6. Waldorfkoolide õpetajate küsitluse tulemused

Lisa 7. Waldorfkoolide lapsevanemate küsitluse tulemused

Lisa 8. Riikliku toetuse osakaal ja õppemaksu suurus waldorfkoolides riigiti aastal 2000

Lisa 9. Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühenduse seisukohad hindamise küsimuses

Lisa 10. Rahvusvahelise waldorfkoolide uuringu (1998) ja Inglismaa waldorfkoolide uuringu (2005) tulemuste lühikokkuvõte

Lisa 11. Väljavõte Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse hinnangust waldorfkoolide tuumõppekava (WÕK) kohta

Lisa 12. Riikliku õppekava (RÕK) ja Waldorfkoolide tuumõppekava (WÕK) erinevused

Lisa 13. Waldorf/steinerkoolide rahvusvaheline konverentsi (Haagi ring) poolt koostatud waldorfpedagoogika oluliste tunnuste kirjeldus