Kooli astujale noolVastuvõtukord vabadele kohtadele astujaile

Trükitav versioon

Tartu Waldorfgümnaasiumisse vastuvõtmise kord vabadele kohtadele astumiseks

 

NB! Lõpuklassidesse (st IX-sse ja XII-sse) reeglina uusi õpilasi vastu ei võeta.

 

1) Vanematel/õpilasel on soovitav enne koolivahetust tutvuda lähemalt waldorfpedagoogika põhimõtetega.
                            
Seda saab teha Tartu Waldorfpedagoogika Seminari nädalalõpukursustel, rahvusvahelise Ida-Euroopa Waldorfkoolide Assotsiatsiooni (IAO) poolt korraldatavatel Baltikumi õpetajate regulaarsetel ühisseminaridel, Eesti Antroposoofilise Seltsi seminaridel ning Eesti waldorfkoolides peetavatel  seminaridel ja loengutel. Külastada tasub ka lahtiste uste päeva.

Infot koolituste ja loengute kohta saab kooli kodulehelt www.waldorfkool.info, Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühenduse kodulehelt waldorf.ee, kooli büroost ning meediast.
Kooli büroost on võimalik osta waldorfpedagoogikaalast kirjandust.


2) Eelregistreerimine

Oma kooli vahetuse soovist saab teada anda kooli kodulehel eelregistreerudes või büroo telefonidel helistades. Info edastatakse klassijuhatajale, kes võtab soovijatega ühendust. 

 

3) Klassi vaatlus

Kui teisest koolist tulnud õpilane soovib liituda mõne klassiga, siis vaatleb õpetajate kolleegium esmalt antud klassi tervikpilti. Kuna waldorfkooli õppekava ülesehituses on üheks tähtsamaks põhimõtteks õpetuse eakohasus, on üheks määravaks tingimuseks lapse ealine sobivus klassi.

 

4) Vastuvõtuvestlus

Juhul kui antud klassi on võimalik õpilasi juurde võtta, kutsutakse laps koos vanematega vestlusele. Vestluse viivad läbi klassiõpetaja, 1 kuni 2 aineõpetajat ja kooliarst. Vestluse käigus:

 • teeb õpilane testi eesti-, inglise- ja vene keeles ning matemaatikas;
 • vaatab kooli arst lapse füüsilist arengut;
 • vesteldakse lapse ning vanematega.

Vastuvõtuvestluse käigus selgitatakse välja õpilase sobivus konkreetsesse klassikollektiivi.

 

5) Õpilase kooli vastuvõtmise kinnitab õpetajate kolleegium.

 

6) Vanemate vestlus MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi esindajaga

Lapsevanematele tutvustatakse

 • lapsevanema õigusi, kohustusi ning vastutust kooli ees;
 • Seltsi põhikirja;
 • võimalusi Seltsi astumiseks ning Seltsi töörühmadega liitumiseks

 

7) Esitamiseks vajalikud dokumendid:

 • õpilase sünnitunnistuse koopia

 • õpilase tervisekaart (koolist võtta)

 • väljavõte õpilasraamatust

 • tunnistus

 • foto suuruses 3x4 õpilaspileti jaoks

 

8) Lapse kooli tulles sõlmib lapsevanem või hooldaja Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsiga koolilepingu.

Lepingu sõlmimisele kaasa võtta vanema isikuttõendav dokument.