Kooli astujale noolVastuvõtukord I klassi astujale

Trükitav versioon

 

Tartu Waldorfgümnaasiumisse vastuvõtmise kord esimesse klassi astujale


1) Vanematel on soovitav enne lapse kooliminekut tutvuda lähemalt waldorfpedagoogika põhimõtetega.


Seda saab teha Tartu Waldorfpedagoogika Seminari nädalalõpukursustel, rahvusvahelise Ida-Euroopa Waldorfkoolide Assotsiatsiooni (IAO) poolt korraldatavatel Baltikumi õpetajate regulaarsetel ühisseminaridel, Eesti Antroposoofilise Seltsi seminaridel ning Eesti waldorfkoolides peetavatel seminaridel ja loengutel.

Infot koolituste ja loengute kohta saab kooli kodulehelt www.waldorfkool.info, Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühenduse kodulehelt waldorf.ee, kooli büroost ning meediast. Kooli büroost on võimalik osta ning tellida ka waldorfpedagoogikaalast kirjandust.

Kindlasti tasuks lugeda Eesti waldorfkoolide õpetajate ja lapsevanemate koostöös valminud "Lapsevanema käsiraamatut".


2) Vanematel on vajalik osaleda spetsiaalselt esimese klassi vanematele peetavatel loengutel ning lahtiste uste päeval.

Loengutes käsitletakse lapse kooliküpsust, waldorfpedagoogika põhimõtteid, töökorraldust ning õppekava.

Infot leiab kooli kodulehelt.

3) Esimesse klassi astumiseks tuleb lapsevanematel oma laps eelnevalt registreerida.


Seda on võimalik teha kooli kodulehel või kooli büroos.


4) Laste vastuvõtu kord

Esmalt vaadeldakse last ühe põhitunni pikkuses tunnis (2 akadeemilist tundi) koos teiste lastega tegutsedes. Korraga on tunnis 6 last. Selgitatakse välja lapse intellektuaalne ja sotsiaalne kooliküpsus.

Vastuvõtutunnid toimuvad laupäeviti. Info saadetakse registreerunud vanematele e-kirjaga.

Järgneva kohtumise viib läbi kooliarst. Toimub lapse arstlik läbivaatus, kus selgitatakse välja lapse füüsiline kooliküpsus. Vestluses vanematega püütakse saada ülevaade lapse arengust sünnist kuni käesoleva hetkeni (sünni kulg, kõne algus, põetud haigused, läbielamised jms.). Iga perega lepitakse kõigile sobiv aeg kokku telefoni teel.                       


5) Esimese klassi lõpliku nimekirja kinnitab õpetajate kolleegium.

Kooli võetakse vastu kooliealised lapsed (laps saab 7 aastaseks enne 1. oktoobrit), kes on õpetajate ja kooliarsti poolt kooliküpseks arvatud. Kui mõne lapse arengukäigus on ette näha probleeme või tekivad muud küsimused, arutatakse iga juhtumit eraldi ning  kaalutakse kooli võimalusi lapse vastuvõtmiseks.

Kui soovijaid on rohkem kui klassis kohti (1. klassi maksimaalne suurus on 24 õpilast), siis võetakse esmalt vastu Tartu Waldorfgümnaasiumis õppivate laste õed-vennad. Järgnevad vabad kohad täituvad avalduste laekumise järjekorras.

Lõpliku otsuse langetamisel lähtutakse klassi kui terviku kujundamisest.

Lapse vastuvõtmisest (või mitte võtmisest) teatatakse vanematele e-kirjaga.

Esimene lapsevanemate õhtu toimub juunikuus.


6) Esitamiseks vajalikud dokumendid:


Kandidaadid:

  • avaldus
  • iseloomustus või koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed, kus laps käib)

Vastuvõetud õpilased:

  • sünnitunnistus
  • kooliõpilase tervisekaart (väljastab perearst)
  • kaks fotot suuruses 3x4


7) Lapse kooli tulles sõlmib lapsevanem või hooldaja Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsiga koolilepingu.

Lepingu sõlmimisele kaasa võtta vanema/hooldaja isikuttõendav dokument.