Kool noolTutvustus

Trükitav versioon

  • Tartu Waldorfgümnaasium (TWG) on 12-klassiline üldhariduskool.

  • Kool loodi lapsevanemate initsiatiivil 1990-ndal aastal.

  • TWG õppekava toetub waldorfpedagoogikale, mis arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab noore inimese mitmekülgset arengut.

  • Waldorfpedagoogika lähtub õpetuse ja kasvatuse ühtsuse põhimõttest - õpetus ja kasvatus koos kujundavad lapse väärtushinnanguid ja eetikat, austust kõige loodu - nii inimese kui ka teda ümbritseva keskkonna vastu.

  • Õppekava sisaldab võrdväärseina nii intellektile suunatud kui ka kunstilis-praktilisi aineid. Inimese terviklikkuse seisukohalt vajavad võrdset tähelepanu nii selge mõtlemine kui ka tasakaalustatud tundeelu ning terve tahe.

  • Põhiaineid õpitakse perioodõppe vormis - ainet käsitletakse süvendatult ühe perioodi (4 - 5 nädalat) jooksul 90 minutit kestvas põhitunnis. Lisaks on keele-, religiooni-, muusika-, kunsti-, käsitöö-, liikumis- ja harjutustunnid. Perioodõpe ning võõrkeeletunnid algavad esimesest klassist.

  • Põhikooli ja gümnaasiumi lõpus sooritavad õpilased riiklikud eksamid.

  • Tartu Waldorfgümnaasium on tasuline erakool, mille pidajaks on lapsevanemate poolt loodud MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts.