Trükitav versioon

Waldorfkoolides tavapärased kuupeod on kooli ühisüritused, kus klassid tervikkoosseisudes esitavad kuu jooksul (s.o. üks aineperiood) põhi- või ainetundides õpitut. Eesmärgiks pole mitte esinemine ja harjutamine selle nimel, vaid koolitundides õpitu vormistamine kunstiliseks etteasteks. Olgu selleks siis valmid, luuletused, lühinäidendid või kõnekoorid võõr- ja emakeele tundidest, rütmiharjutused või arvuread matemaatikast, püramiidid liikumise tunnist, improvisatsioonid, kaanonid, klassiorkesrid muusikatundidest jne.

Mõned kuupeod langevad kokku tähtpäevade või aastapühadega (miikaelipäev, jõulud, kooli sünnipäev, vabariigi sünnipäev jt.). Siis on ka etteasted rohkem temaatilised.

Kuupidu on ka oluline sotsiaalse koostöö vorm.