Kool noolKoolipere noolTöögrupid

Trükitav versioon

TARTU WALDORFGÜMNAASIUMI TÖÖGRUPID

Waldorfkooli ideest lähtudes on kooli keskseks organiks õpetajate kolleegium. Õpetajate kolleegiumi peamine ülesanne on pedagoogiliste probleemidega tegelemine. Kui mingit tüüpi probleeme koguneb piisav hulk, moodustatakse nendega tegelemiseks töögrupp ehk kooli organ (internkolleegium jne). Selleks et osa saada kogu koolielust, osalevad õpetajad kooli haldusorganite tegevuses (ruumigrupp, õuealagrupp jne). Kooli erinevate organite tegevuses osalevad ka lapsevanemad. Lastevanemate paremaks sidumiseks koolieluga loodi vanematekogu.

Kuna kooli pidajaks on MTÜ, on seadusest tulenevalt seltsi juhtorganiks juhatus. Juhatuse ülesanne on seni olnud erinevate kooli organite poolt juhatusse saadetud küsimustele vastamine, seltsi eelarve koostamine ja administratiivsete tegevuste korraldamine. Administratiivsete ja haldustegevuste paremaks korraldamiseks on ametisse võetud kooli juhataja.

 

Üldkolleegium

Üldkolleegiumi kuuluvad kõik kooli õpetajad. Kolleegiumi koosolekul tehakse tagasivaade olnule, analüüsitakse kogemusi, süvenetakse pedagoogilistesse teemadesse loengute vahendusel, tegeletakse pedagoogiliste küsimustega sisuliselt ning planeeritakse tööd lühemas ja pikemaajalises perspektiivis. 

Kolleegiumi alatöörühmad on: algastme kolleegium, keskastme kolleegium ja ülaastme kolleegium.

Üldkolleegium ja astmekolleegiumid kogunevad igal neljapäeval.

Üldkolleegiumi konverentsi ettevalmistamise töörühma kuuluvad Rasmus Kuusemets, Aljona Netšipailo, Karina Teder, Eve Kokkota ja Karin Raamat.
Kontakt: kolleegium[ät]waldorfkool.info

 

Internkolleegium  

Internkolleegium on kolleegiumi juhatus, mis koguneb kord nädalas esmaspäeviti. Internkolleegium tegeleb kooli personali küsimustega ja õppekava elluviimise planeerimisega.

Töögruppi kuuluvad Anne-Lii Kerge, Jaana Kont ja Mati Valgepea.

Kontakt: intern.kolleegium[ät]waldorfkool.info

 

Seltsi juhatus

Juhatus koguneb kord kuus esmaspäeviti, tegeleb kooli eelarveliste, administratiivsete ja haldusküsimustega.

Juhatusse kuuluvad Triin Iva, Liina Maripuu ja Liina Mets.

Kontakt: juhatus[ät]waldorfkool.info

 

Usaldusring  

Lapsevanematel, õpilastel ja õpetajatel on oma murede ja probleemide korral võimalik pöörduda lisaks klassiõpetajale ja intenkolleegiumile ka usaldusringi poole. Usaldusring on neutraalne ja erapooletu kuulaja ning vahendaja, kuhu saab pöörduda oma üle pea kasvanud murede, küsimuste ja probleemidega.

Usaldusringi kuuluvad Marika Kööbi, Vaike Perlin, Kadri Sügis ja Sigrid Tammemägi.

Ringi poole saab pöörduda kirja teel aadressil või kontakteerudes üksikute liikmetega otse. Võimalik on vestelda kogu ringiga või mõne konkreetse ringi liikmega eraldi.

Lapsevanemate murede puhul on usaldusringi tegevusse kaasatud lapsevanem Agne Guthan, kelle kaudu on ka võimalik usaldusringi poole pöörduda.

Kontakt: usaldusring[ät]waldorfkool.info

 

Õpilase toetamise töörühm

Õpilase toetamise töörühm (ÕTT) tegeleb eelkõige õpilaste õpiraskuste ja koolisiseste sotsiaalsete probleemide märkamise ning lahendamisega. Õpilase toetamise töörühm koguneb üle nädala teisipäeviti ja kolmapäeviti. Töörühma kuuluvad aktiivsete liikmetena Ann Tuulikki Jürgenstein, Anne Silbaum, Anne Nurmik ja Pille Ilmand-Timmerman.

Kontakt: ott[ät]waldorfkool.info

 

Õuealagrupp

Õuealagrupp saab kokku vastavalt vajadusele ning tegeleb õueala teemadega. Gruppi kuuluvad Anne-Lii Kerge, Priit Kirsimäe, Anu Kuusik, Priit Lilleleht, Kristi Moppel, Külli Muna, Alvi Pärn ja Karina Teder.

Kontakt: oag[ät]waldorfkool.info

 

Ruumigrupp 

Ruumigrupp tuleb kokku vastavalt vajadusele ja tegeleb eelkõige koolimaja eskiisprojektiga, kooli ruumide ja õppekeskkonna loomise vajaduste kaardistamisega (mööbel, värvid, remont jms). 

 

Toidugrupp

Grupp tuleb kokku vastavalt vajadusele ja tegeleb kooli õpilaste toitlustamisega seotud teemadega. Toidugrupis on lapsevanemad Moonika Välja, Andres Randma ja Roman Kljutšivski.

 

Haldusgrupp  

Grupp saab kokku kord nädalas teisipäeviti. Teemadeks on kooli haldusega seotud küsimused alates köögist kuni raamatupidamise ja muru pügamise sageduseni.

Haldusgruppi  kuuluvad Anne-Lii Kerge, Priit Kirsimäe, Anu Kuusik, Kaarina Naur, Priit Lilleleht, Külli Muna, Kaire Padar ja  Anu Paju-Lubi.

Kontakt: haldus[ät]waldorfkool.info

 

Lapsevanematekooli töögrupp

Gruppi kuuluvad Kadri Kont, Kaia Oper, Anne Roosvald, Anne Silbaum ja Jane Tiidelepp.

Kontakt: lapsevanematekool[ät]waldorfkool.info

 

Raamatukogu töögrupp

Gruppi kuuluvad Liina Järvpõld, Jaana Kont, Marika Kööbi, Rena Tõnnov-Lakeman ja Katrin Vaher.

 

I klassi vastuvõtu grupp 

I klassi vastuvõtugruppi esindaja on Kaia Oper.

 

Waldorfpedagoogika huviliste töörühm 

Waldorfpedagoogika huviliste töörühm on koht, kus lapsevanemad ja õpetajad saavad positiivses õhkkonnas  sisukalt arutleda waldorfpedagoogikat puudutavate teemade üle, ühtlustamaks teadmisi ja tavasid. Käsitletavad teemad:  üldistatud küsimused, teadmised lapse arengust ja arendamisest. Ühise baasi loomiseks loeme igal kohtumisel Rudolf Steineri raamatut “Lapse kasvatamisest.” Peame oluliseks tänulikkuse õhkkonna hoidmist oma kohtumistel. Osalemine on avatud kõigile, kel soov kaasa mõelda ja arutleda. 

Waldorfpedagoogika huviliste töörühm 2022/2023 õppeaastal ei kogune.