Kool noolKoolipere noolTöögrupid

Trükitav versioon

TARTU WALDORFGÜMNAASIUMI TÖÖGRUPID

Waldorfkooli ideest lähtudes on kooli keskseks organiks õpetajate kolleegium. Õpetajate kolleegiumi peamine ülesanne on pedagoogiliste probleemidega tegelemine. Kui mingit tüüpi probleeme koguneb piisav hulk, moodustatakse nendega tegelemiseks töögrupp ehk kooli organ (internkolleegium jne). Selleks et osa saada kogu koolielust, osalevad õpetajad kooli haldusorganite tegevuses (ruumigrupp, õuealagrupp jne). Kooli erinevate organite tegevuses osalevad ka lapsevanemad. Lastevanemate paremaks sidumiseks koolieluga on loodud vanematekogu.

Kuna kooli pidajaks on MTÜ, on seadusest tulenevalt seltsi juhtorganiks juhatus. Juhatuse ülesanne on seni olnud erinevate kooli organite poolt juhatusse saadetud küsimustele vastamine, seltsi eelarve koostamine ja administratiivsete tegevuste korraldamine. Administratiivsete ja haldustegevuste paremaks korraldamiseks on ametisse võetud kooli juhataja.

 

Üldkolleegium

Üldkolleegiumi kuuluvad kõik kooli õpetajad. Kolleegiumi koosolekul tehakse tagasivaade olnule, analüüsitakse kogemusi, süvenetakse pedagoogilistesse teemadesse loengute vahendusel, tegeletakse pedagoogiliste küsimustega sisuliselt ning planeeritakse tööd lühemas ja pikemaajalises perspektiivis. 

Kolleegiumi alatöörühmad on: algastme kolleegium, keskastme kolleegium ja ülaastme kolleegium.

Üldkolleegium, algastme kolleegium ja ülaastme kolleegium koguneb igal neljapäeval, keskastme kolleegium kord kuus kolmapäeviti.

Üldkolleegiumi konverentsi ettevalmistamise töörühm on Ivo Kajak ja Heidi Reimann.
Kontakt: kolleegium[ät]waldorfkool.info

 

Internkolleegium  

Internkolleegium on kolleegiumi juhatus, mis koguneb kord nädalas esmaspäeviti. Internkolleegium tegeleb kooli personali küsimustega ja õppekava elluviimise planeerimisega.

Töögruppi kuuluvad Marlen Tärgla, Mati Valgepea, Meelis Sügis ja Triin Iva.

Kontakt: intern.kolleegium[ät]waldorfkool.info

 

Seltsi juhatus

Juhatus koguneb kord nädalas esmaspäeviti, tegeleb kooli eelarveliste, administratiivsete ja haldusküsimustega.

Juhatusse kuuluvad Ann Veismann, Henry Timusk, Kaia Oper, Kristel Mäeots, Tanel Mällo ja Toomas Asi.

 Kontakt: juhatus[ät]waldorfkool.info

 

Usaldusring  

Lapsevanematel, õpilastel ja õpetajatel on oma murede ja probleemide korral võimalik pöörduda lisaks klassiõpetajale ja intenkolleegiumile ka usaldusringi poole. Usaldusring on neutraalne ja erapooletu kuulaja ning vahendaja, kuhu saab pöörduda oma üle pea kasvanud murede, küsimuste ja probleemidega.

Usaldusringi kuuluvad Heidi Reimann, Marika Kööbi, Sigrid Tammemägi ja Vaike Perlin.

Ringi poole saab pöörduda kirja teel aadressil või kontakteerudes üksikute liikmetega otse. Võimalik on vestelda kogu ringiga või mõne konkreetse ringi liikmega eraldi.

Lapsevanemate murede puhul on usaldusringi tegevusse kaasatud lapsevanem Agne Guthan, kelle kaudu on ka võimalik usaldusringi poole pöörduda.

Kontakt: usaldusring[ät]waldorfkool.info

 

Õpilase toetamise töörühm

Õpilase toetamise töörühm (ÕTT) tegeleb eelkõige õpilaste õpiraskuste ja koolisiseste sotsiaalsete probleemide märkamise ning lahendamisega. Õpilase toetamise töörühm koguneb kord nädalas kolmapäeviti ja sinna kuuluvad Kaia Oper, Anne Silbaum, Kadi Laanemäe, Ingrid Rummo, Ann Tuulikki Jürgenstein, Tiiu Kaljuste, Pille Ilmand-Timmerman, Laura Sünter, Karina Teder, Grete Aadla ja Jane Tiidelepp.

Kontakt: ott[ät]waldorfkool.info

 

KiVa-tiim

KiVa-tiimi liikmed on koolitatud kasutama KiVa programmi ja lahendama koostöös klassijuhatajaga märgatud kiusamisjuhtumeid kasutades selleks tõhusaid sekkumismudeleid. 

KiVa-tiimi kuuluvad Ivo Kajak, Rauno Külavee, Ann Tuulikki Jürgenstein ja Anne-Lii Kerge.

Kontakt: kiva[ät]waldorfkool.info

 

Õuealagrupp

Õuealagrupp saab kokku kord kuus ning tegeleb õueala teemadega - Loherada, haljastus, kelgumägi, kiiged, purskkaev jne. Gruppi kuuluvad Ivo Kajak, Ilmar Part, Priit Lilleleht, Kaie Konsap, Priit Kirsimäe, Karina Teder, Karin Raamat ja Rauno Külavee.

Kontakt: oag[ät]waldorfkool.info

 

Ruumigrupp 

Ruumigrupp tuleb kokku vastavalt vajadusele ja tegeleb eelkõige koolimaja eskiisprojektiga, kooli ruumide ja õppekeskkonna loomise vajaduste kaardistamisega (mööbel, värvid, remont jms). 

 

Toidugrupp

Grupp tuleb kokku vastavalt vajadusele ja tegeleb kooli õpilaste toitlustamisega seotud teemadega. Toidugruppi veab Moonika Välja.

 

Vanematekogu  

Vanematekogu koguneb 5 korda õppeaastas, teisel teisipäeval pärast iga vaheaega. Vanematekogu moodustavad klasside esindajad (1-3 esindajat klassi kohta). Vanematekogu arutab lapsevanematele olulisi teemasid, mis puudutavad rohkem kui ühte klassi ning jagab oma tähelepanekuid ja ettepanekuid kolleegiumi ja Seltsi juhatusega. 

Kontakt: vanematekogu[ät]waldorfkool.info

 

Tartu ühistranspordi muutmiskava töörühm  

Töörühm tuli kokku enne Tartu linna ühistranspordi  liinide muudatust 2019. a kevadel, et seista meie kooli piirkonna ühistranspordiühenduse eest. Töörühma tegevuse eesmärk oli vahendada infot meie kooli ja linnavalitsuse vahel, et tuua õigeaegselt ja selgelt esile meie piirkonnas liikuvate inimeste vajadused, planeerida paremini bussiliiklust ja vältida autoga liiklejate arvu suurenemist. 

Vajadusel tuleb töörühm uuesti kokku.  

Eestvedaja: Kadri Artma artma.kadri[ät]gmail.com

 

Haldusgrupp  

Grupp saab kokku kord nädalas kolmapäeviti algusega kell 14.00. Teemadeks on kooli haldusega seotud küsimused alates köögist kuni raamatupidamise ja muru pügamise sageduseni.

Haldusgruppi  kuuluvad Anu Kuusik, Anu Paju-Lubi, Marina Koho, Raja Põltsama, Anne-Lii Kerge, Priit Lilleleht ja  Priit Kirsimäe.

Kontakt: haldus[ät]waldorfkool.info

 

Lapsevanematekooli töögrupp

Gruppi kuuluvad Kaia Oper, Jane Tiidelepp, Kadri Kont, Anne Silbaum ja Anne Roosvald. 

Kontakt: lapsevanematekool[ät]waldorfkool.info

 

Raamatukogu töögrupp

Gruppi kuuluvad Marika Kööbi, Maarika Ruuse, Rena Tõnnov-Lakeman, Liina Järvpõld, Jaana Kont, Katrin Vaher.

 

I klassi vastuvõtu grupp 

I klassi vastuvõtugruppi esindaja on Kaia Oper.

 

Koolikaunistamise töögrupp

Gruppi kuuluvad Lena Leonovitš, Toomas Asi, Alvi Pärn ja Kaie Konsap.

 

Waldorfluuletuste kogumiku töögrupp

Gruppi kuuluvad Maarika Ruuse, Rena Tõnnov-Lakeman, Ingrid Rummo, Epp Ollino, Triin Iva, Weralda Lakeman.

 

Waldorfpedagoogika huviliste töörühm 

Waldorfpedagoogika huviliste töörühm on koht, kus lapsevanemad ja õpetajad saavad positiivses õhkkonnas  sisukalt arutleda waldorfpedagoogikat puudutavate teemade üle, ühtlustamaks teadmisi ja tavasid. Käsitletavad teemad:  üldistatud küsimused, teadmised lapse arengust ja arendamisest. Ühise baasi loomiseks loeme igal kohtumisel Rudolf Steineri raamatut “Lapse kasvatamisest.” Peame oluliseks tänulikkuse õhkkonna hoidmist oma kohtumistel. Osalemine on avatud kõigile, kel soov kaasa mõelda ja arutleda. 

Rühma kohtumised toimuvad iga kuu viimasel kolmapäeval kell 17-18:30 koolimajas. Oma küsimused palume saata hiljemalt  nädal enne igat kohtumist aadressile wpht[ät]waldorfkool.info

Kohtumiste märkmed kogunevad siia