Kooli astujale noolVastuvõtukord X klassi astujale

Trükitav versioon

Vastuvõtuinfo 

Uuendatud 03.01.2024


Tartu Waldorfgümnaasiumi 2024. a septembris avatava 10. klassi sisseastumiskatsed toimuvad 13. aprillil 2024 kell 10.00. Täpsem info saadetakse katsetele registreerunutele e-postiga.

Sisseastumisvestlused toimuvad pärast testi sooritamist (03.-04.05.2024) ja vestluse aeg lepitakse õpilasega kokku individuaalselt.

Sisseastumiskatsed algavad kunstilise osaga, millele järgneb test. Sisseastumistesti eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Test koosneb viiest osast ning ülesanded puudutavad järgmisi teemavaldkondi:

1.    EESTI KEEL JA KIRJANDUS (20 p):

  • grammatikaülesanded: kokku- ja lahkukirjutamise, algustäheõigekirja ja häälikuõigekirja põhireeglid; võõrsõnade õigekiri; eri tüüpi lausete ning otse- ja kaudkõne kirjavahemärgistamine;
  • kirjaliku eneseväljenduse oskus ja õigekeelsus (hinnatakse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ülesande juures);

2.    MATEMAATIKA (20 p):

  • avaldise lihtsustamine, funktsioonid, geomeetria, kirjalik arvutamine, tekstülesannete lahendamine;

3.    LOODUSAINED (20 p):

  • keemia: lahuse protsentarvutus, aatomi ehitus, aineklassid ja lihtsamad reaktsioonivõrrandid;
  • bioloogia: geneetika (sh geneetika ülesanded); ökoloogia;
  • füüsika: elekter, erinevate ühikute teisendamine, rõhk ja keha mehaaniline liikumine;
  • geograafia: kaardi kasutamine;

4.    INGLISE KEEL (20 p):

  • grammatika lünktekst: tegusõna ajavormid isikulises ja umbisikulises tegumoes, tingiv kõneviis, kaudne kõne, eessõnad, artiklid, asesõnad;
  • lühikirjelduse kirjutamine;

5.    AJALUGU JA ÜHISKONNAÕPETUS (20 p)

  • teksti analüüs ja küsimustele vastamine.
Tartu Waldorfgümnaasiumis 2024/2025. õppeaastal avatavasse 10. klassi võetakse vastu kuni 28 õpilast.

Vastuvõtuandmete ankeedi saab täita SIIN.

Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust: kontakt[ät]waldorfkool.info