Lastehoid noolArengukava

Trükitav versioon

WALDORFLASTEHOID  PÄIKE ARENGUKAVA  - 2017

 

Erakooli seadus pg 7 järgi peab arengukava sisaldama järgmist:

1)      erakooli põhitegevuse ja –idee iseloomustus (arenguprintsiibid ja –suunad, pakutava koolitusteenuse iseloomustus, kasutatava tööjõu kirjeldus, kaasnevad riskid ja nende vältimise võimalused);

2)      andmed finantsressursside olemasolu või nende saamise allika kohta vähemalt õppekavaga kehtestatud normaalsele õppeajale vastavaks perioodiks;

3)      käesoleva seaduse paragrahv 2 lõige 2 punktides 1-5 nimetatud erakoolide puhul arengukava tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks.

(2) käesoleva seaduse paragrahv 2 lõike 2 punktides 1-5 nimetatud erakoolid arvestavad arengukava tegevuskava koostamisel sisehindamise aruandes väljatoodud kooli tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega. Erakooli pidaja korraldab arengukava avalikustamise avaliku teabe seaduse alusel erakooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel (edaspidi  "kontakt.lastehoid"). (RT I 2006. 32. 246 – jõust. 01.09.2006)

 

         TEGEVUSE EESMÄRGID:

-          waldorfhoid, mis soovib kasvada kolmerühmaliseks ja mis tegutseb MTÜ Vaba Waldorfkooli Seltsi alluvuses ning omab samas majas ruume

-          waldorfpedagoogika põhimõtete propageerimine ja tutvustamine

-          Eesti rahvakalendri pühade ja tähtpäevade propageerimine ja tutvustamine

 

               TEGEVUS:

-          eelkooliealiste laste kasvatamine waldorfpedagoogikast lähtuvalt

-          perede nõustamine ja lapsevanemate koolitus

-          erivajadustega laste integreerimine eakaaslaste hulka

-          pereürituste korraldamine

 

  1. 1.     IDEE:

-          võimalikult turvaline, suure Eesti pere sarnane (nii struktuurilt kui sisult; palju erivanuselisi lapsi ja täiskasvanud; kodutööde tegemine) kasvukeskkond, kus lähtudes waldorfpedagoogikast toetatakse last tema arengus

-          looduslikud materjalid ja tervislikud, ökoloogiliselt puhtad toiduained soodustavad lapse kasvamist ja arenemist

-          tasakaalustatud kasvatuse aluseks on rütm ja kordamine

-          kasvatajate ja lapsevanemate tihe koostöö lapse heaolu nimel

-          vaimseid väärtusi hindav kasvukeskkond, kus peetakse tähtsaks piirideta armastust lapse vastu, kuid kindlaid piire tema toetamiseks; õigust olla mina ise; arengu- ja ealisi iseärasusi

-          koht, kus toetatakse last tema omaenda tee leidmisel

-          kus koostöö aluseks on usaldus laste, vanemate ja kasvatajate vahel

 

  1. 2.     EESMÄRGID:

-          laste psüühiliste protsesside ja füüsise väljaarendamine

-          eneseteeninduse ja ümbruses orienteerumise oskuse kujundamine

-          sotsiaalsete võimete kujundamine

-          moraalsuse kujundamine

 

ALUSEKS ON LAPS JA TEMA ARENG:

-          töö aluseks on lapsearenguseaduspärasusi, individuaalseid ja ealisi iseärasusi arvestav waldorfpedagoogika koos alushariduse raamõppekavaga

-          mäng, kui lapse õppimisviis, mis soodustab lapse sotsiaalset, vaimset ja füüsilist arengut; mängus kasutab laps kõike, mida ta näeb, teab ja oskab, kusjuures sellest tekib vajadus uute teadmiste järele; kujuneb välja õppimisvajadus, mis tagab edukuse koolis ja ka hilisemas elus

-          töö kavandamine rütmi järgi (kindel päeva, nädala, kuu ja aastarütm); rütm tagab lapsele turvalisuse ja soodustab elujõudude arengut; rütm annab kasvatajale paremad võimalused tööd lastega läbi viia

-          muusika, muinasjutt, näpumängud, käemängud, ringmängud ja kunstiline element läbivad igat päeva

-          kordamine, matkimine, eeskuju on selleks vajalikud, et kujundada harjumusi ja vilumusi, lapse väärtushinnangute kujunemisel on asetatud pearõhk kasvataja enesekasvatusele, tema eeskuju väärivatele isikuomadustele

-          esteetiliselt kujundatud, turvaline ja sõbralik keskkond ; rühmaruumi kujundamisel kasutatud puidust mööbel, heledad tekstiilid, looduslikest materjalidest mänguvahendid; tähtsal kohal rühmas on aastaaegade laud

-          tervislik toitumine, hügeeniharjumuste kujundamine, liikumiskasvatus ja iga ilmaga õues viibimine soodustavad lapse igakülgset arengut ja tugevdavad  tervist

-          eelkoolieas loob integreeritus eri ainete vahel soodsa tausta lapse arengu suunamiseks; alushariduse raamõppekavas esitatud viis valdkonda: keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika on põimitud igapäevastesse tegelustesse ja eelkõige mängu; nii kujutab arenguprotsess endast spiraali, kus uued teadmised, oskused ja muljed lisanduvad juba olemasolevale, kuid kord-korralt kõrgemal tasemel

-          kombeõpetus ja religioosne kasvatus toetub kasvataja austusele ja väärikusele põhinevale tervele eluhoiakule ja moraalile, samuti pühendumusele igapäevatoimetustes, millesse on teadlikult toodud elamus vaikusest ja rahust (küünlavalgus hommikuringis ja söögilauas ning muinasjuturingis); tänusõnad, söögisalm, muinasjutud, mis äratavad tänulikkust, lugupidamist, sümpaatiat, abivalmidust, tähelepanelikkust, hardust ja kasvatavad ilumeelt

-          kindlad rühmareeglid ja piirid on vajalikud näitamaks, et igal asjal on oma koht, iga asi toimub omal ajal; vajalikud on ka  ootamine ja kordus, ning kindel päeva-, nädala-, kuu- ja aastarütm

-          lapsed tajuvad kasvataja väärtushinnanguid ja püüdlusi alateadlikult, sõnadeta, seega tajuvad ka piire, mis nende tegevusele seatakse (võimalikult vähe kasutada otsest käsku ja keeldu)

-          avatus perekonnale ja koostöö lapsevanematega; toetada kodu püüdlusi lapse arendamisel; nõustada ja suunata lapsevanemaid; analüüsida lapse arengut ja teavitada sellest lapsevanemaid; pidev aus tagasiside nii kasvataja kui lapsevanema poolt

-          lapse omaalgatuse ja loovuse toetamine; lastele antakse võimalus rakendada enda seesmist initsiatiivi ja tahet; kasvataja ülesanne on olla hea vaatleja ja tegutseja koos lastega; märgata lapse elus tähtsaid hetki, valmisolekut ja anda impulsse arenguks; stimuleerida lapse arengut looduslike materjalidega mängu ja käsitöö tegemise kaudu

-          töökasvatus hõlmab osavõttu igapäevastest toimingutest nagu laua katmine, lillede kastmine, mänguasjade koristamine, kangaste kokkupanemine – kõiki tööprotsesse teevad nad koos kasvatajaga

-          väljakujunenud traditsioonid avalduvad ühistes pereüritustes, lapsevanemateõhtutes, aastaringi tähtpäevapidudes, aga ka igapäevases rühmaelus; traditsioonid ühendavad ühtseks pereks lapsed, vanemad ja kasvatajad

-          ühtsus on aluseks, et üldse saaks toimuda põhiline protsess – LAPSE ARENG

 

KASUTATAVA TÖÖJÕU KIRJELDUS:

-          kasutame vastava haridustasemega tööjõudu

-          isiksuseomadustest peame vajalikuks armastust laste vastu, sallivust, mõistmist, julgust, koostöövalmidust, loovust, iseseisvust, kuna just neid isikuomadusi soovime lastes kasvatada

 

RISKID:

-          töötav ema vajab asendust oma haige lapse hooldamiseks

-          enese haigestumine (vajalik asendus)

-          koolitused (vajalik asendus)

 

  1. 3.     FINANSRESSURSID:

-          eelarve kujuneb lastevanemate tasust, linna poolt makstavast pearahast, linna poolt makstavast lisarahast, mida väljastatakse juhul, kui: erahoid ei ületa kohatasu osas tavalasteasutuste tasu ning laulmine ja liikumine toimub 2x nädalas

 

  1. 4.     ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA:

-          töö enesekasvatusega

-          enesearendamine tööalaselt

-          erialased koolitused

-          kolleegiumitöö

 

  1. 5.     TÕÕ LASTEGA:

-          austav ja mõistev ning toetav suhtlemine lastega

-          arendavate õppevahendite soetamine

-          lapsevaatlused

-          arenguvaatlused

 

  1. 6.     TÖÖ LAPSEVANEMATEGA:

-          usaldusliku suhte loomine, milleks korraldame lastevanemate õhtuid, talguid, perepidusid, ühisüritusi (väljasõidud)

-          lastevanemate teadlikuse tõstmine, pakkudes koolitusi, waldorfpedagoogiliste tekstide lugemine lastevanemateõhtutel

  1. 7.     WALDORFHOIU TUGEVUSED:

-          väike

-          arenev

-          elujõuline

-          kuulumine kooli Seltsi alluvusse

-          lapse ealisi, individuaalseid, füüsilisi ja vaimseid iseärasusi arvestav

-          sõbralik ja rõõmsameelne

-          tugev koostöö rühma töötajate vahel

-          kogukond

 

  1. 8.     NÕRGAD KÜLJED:

-          veel mittepiisav laste arv