Kooli astujale noolInfo noolInfo 10. kl. soovijale

Trkitav versioon

Õppimine Tartu Waldorfgümnaasiumi üla-astmes (10.-12. klass)


Kooli eripära

Tartu Waldorfgümnaasium on 12-klassiline üldhariduslik erakool, mille pidajaks on lapsevanemate poolt loodud MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 

Waldorfpedagoogikast lähtuv õppekava toetab noore inimese mitmekülgset arengut. Õppekava sisaldab võrdväärseina nii intellektile suunatud üldaineid kui kunstilisi-praktilisi aineid (maalimine, joonistamine, savi-, naha- ja vasetöö, draamaõpetus, muusika jt).


Õppetöö korraldus

Osa aineid on perioodõppe vormis 90-minutiliste tundidena, osa aineid läbi õppeaasta 45-minutilistes tundides.


Õpetatavad võõrkeeled

Tartu Waldorfgümnaasiumis õpetatakse kolme võõrkeelt: B2 tasemel õpivad kõik inglise keelt, B1 tasemel  vene või saksa keelt, kolmas kohustuslik võõrkeel on vastavalt vene või saksa keel.


Lai matemaatika

Et tagada õpilastele võimalikult hea ettevalmistus edasiõppimiseks soovitud erialal kõrg- või kutsekoolides, õpivad kõik õpilased laia matemaatika kursust.

 

Praktikad ja koostöö teiste asutustega

Igal gümnaasiumiaastal viibivad õpilased ühenädalasel praktikal: metsanduspraktika (10. kl.), maamõõtmispraktika (11. kl.) ja sotsiaalpraktika (12. kl.). Tartu Waldorfgümnaasium teeb koostööd Palupõhja Looduskooli, Tartu Maarja Kooli, Tartu Maarja Tugikeskuse, Tartu Perekodu Käopesa jt asutustega. Samuti teeb TWG koostööd karjääri- ja nõustamiskeskusega Rajaleidja, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Tartu Loodusmaja jt asutustega, et pakkuda õpilastele põnevaid programme ning õppepäevi väljaspool kooli.


Huviharidus

Tartu Waldorfgümnaasiumi juures tegutseb huvikool. Gümnaasiumiõpilastel on võimalus osaleda segakooris, näiteringis, keeleringides ning õppida mitmeid pille (klaver, kitarr, viiul, flööt).


Koolipere ja traditsioonid

Tartu hariduspildis on tegemist pigem väikese kooliga, kus hinnatakse kõrgelt koostööd, üksteise märkamist-kuulamist, sallivust. Neid väärtusi toetavad mitmed kooli traditsioonid: erinevate pühade tähistamised, ülekooliline jõululaat, kontserdid jm.


Kui Sulle sobib õppimiseks väiksem kollektiiv ja rahulik õhkkond, kui huvitud lisaks üldainetele ka kunstiainetest, kui Sa ei soovi veel valida ühte kindlat suunda, vaid alles avastada oma tugevusi ja huvisid, siis tule õppima Tartu Waldorfgümnaasiumisse!